czwartek, 11 kwiecień 2019.

  Bieg dla Kamila

  Napisał
  Oceń ten artykuł
  (0 głosów)

  Wspólnie z 23. Bazą Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami i firmami organizujemy "Bieg Charytatywny dla Kamila". Kamila Janika w walce z jego chorobą wspieramy od kilku lat również przy Waszym nieocenionym wsparciu. Warto wspomieć, iż Kamil bardzo angażuje się w działalność naszej fundacji. Między innymi to jego opracowanie historii polskiego lotnictwa możecie zobaczyć na naszej stronie http://fundacjadywizjonu303.pl/index.php/historia/lotnictwo-polskie.

   

  WEŹ UDZIAŁ W BIEGU I POMÓŻ KAMILOWI !

  Zapisać się można tutaj: https://dostartu.pl/bieg-charytatywny-dla-kamila-v3324.pl.html?fbclid=IwAR0fRNcJobJwysA_BZkMgsKTcp-USzy6n7N3vQe9aE_8zQekHZ-gczr1YeU

   

  REGULAMIN
  BIEGU CHARYTATYWNEGO „BIEG DLA KAMILA”
  I. CEL.

  Zebranie funduszy na leczenie Kamila Janika;
  Upowszechnianie aktywnego wypoczynku;
  Integracja środowiska biegowego;
  Popularyzacja biegów masowych.

  II. ORGANIZATOR.
  Fundacja Spadkobierców Tradycji Dywizjonu 303

  III. ORGANIZACJE WSPIERAJĄCE.

  Saab Klub Polska
  Lasy Państwowe Nadleśnictwo Mińsk Mazowiecki
  DPS Jedlina
  23 Baza Lotnictwa Taktycznego JW 1131
  Grupa Medyczna OSP Ładzyń.
  Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim im. gen. bryg. Jana Tomasza GORZECHOWSKIEGO – „Jura”.
  Piekarnia Cukiernia JACKIEWICZ
  Kosbud Bracia Kosińscy Sp.J
  Asekurator 24pl. Adam Rawski
  Lidl Polska
  MOSiR Mińsk Mazowiecki
  Salon Piękna „Oriflame”
  Centrum Zoologiczno – Wędkarskie
  Hurtownia „Heweliusz”
  K. N. K. Neptun
  Klub Sportowy „Zielono-Czarni” w Mińsku Mazowieckim

  IV. PATRONAT HONOROWY.

  Wójt Gminy Cegłów 2

  V. PATRONAT MEDIALNY.

  Co słychać
  VI. POMIAR CZASU I ZABEZPIECZENIE SĘDZIOWSKIE BIEGU.

  Time2Go Sławomir Bańbura 21-500 Biała Podlaska

  VII. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW.

  Start: 11 maja 2019 r. godz. 12.00.
  Miejsce: Dom Pomocy Społecznej Jedlina, Mienia 300, 05-319 Cegłów

  VIII. UCZESTNICTWO.

  1. Prawo startu mają osoby, które najpóźniej w dniu 11 maja 2019 roku ukończą 16 lat. Osoby w wieku 16-18 lat (które w dniu biegu nie osiągnęły jeszcze pełnoletności) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział w zawodach od rodziców lub prawnych opiekunów z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów oraz w czasie trwania biegu.
  2. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Organizacyjnym, zorganizowanym na terenie Domu Pomocy Społecznej Jedlina, Mienia 300, 05-319 Cegłów. Biuro Organizacyjne będzie czynne w dniu 11 maja 2019 r. (sobota) w godzinach 8.00 - 11.00 .
  3. Weryfikacji będą podlegały dane osobowe uczestnika biegu jego miejsce zamieszkania oraz przynależność do służb mundurowych. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem do kontroli danych osobowych, daty urodzenia oraz miejsca zamieszkania.
  4. Podpisanie oświadczenia oznacza, że zawodnik startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność (oświadczenia dostępne w biurze zawodów w dniu imprezy).
  5. Każdy uczestnik podczas weryfikacji podpisuje oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację Spadkobierców Tradycji Dywizjonu 303 w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135, z późniejszymi zmianami).
  6. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia oznacza, że zawodnik startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność (oświadczenia dostępne w biurze zawodów w dniu imprezy).
  7. Podpisując oświadczenie uczestnik wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport w bezpieczne miejsce, personelowi medycznemu i przedmedycznemu działającemu w imieniu organizatora.
  8. Uczestnik/opiekun prawny oświadcza, że ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone przez siebie/podopiecznego szkody innym uczestnikom zawodów oraz osobom trzecim.
  9. Uczestnik/opiekun prawny wyraża zgodę na publikację zdjęć i materiałów filmowych z imprezy ze swoim/podopiecznego wizerunkiem w Internecie, prasie i telewizji.
  10. Uczestnik/opiekun prawny swoim podpisem złożonym na oświadczeniu zapewnia, że wypełnił formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie.
  11. Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności i bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom organizatorów oraz kierujących ruchem.
  12. Zawodnicy pokonują trasę biegu w stroju sportowym.

  IX. ZGŁOSZENIA.

  Zgłoszeń należy dokonywać do 06 maja 2019 r. przez formularz na stronie rejestracyjnej. W przypadku rejestracji oraz wpłaty wpisowego po tym terminie organizator przydzieli koszulkę w rozmiarze wybranym losowo.
  O kolejności umieszczenia na liście startowej decyduje data wniesienia opłaty startowej.
  Organizator dopuszcza możliwość rejestracji w dniu zawodów w godz. 11.00 - 11.30 pod warunkiem posiadania wolnych miejsc.
  Organizator zastrzega prawo wcześniejszego zamknięcia listy startowej w przypadku wyczerpania limitu 200 miejsc. Fakt ten zostanie podany do wiadomości za pośrednictwem strony rejestracyjnej.

  X. OPŁATY.

  Opłatę startową za udział w biegu należy wnieść w ciągu 5 dni od daty rejestracji, poprzez kanał płatności udostępniony za pośrednictwem strony rejestracyjnej. Brak wpłaty w powyższym terminie skutkował będzie skreśleniem zawodnika z listy startowej.
  Wysokość opłaty za udział w biegu:
  - do 6 maja.2019 r. - 35 zł,
  - w dniu zawodów (w przypadku posiadania wolnych numerów startowych) - 50 zł.
  Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi. Do dnia 6 maja 2019 r. istnieje możliwość przeniesienia wpisowego na innego zawodnika pod warunkiem uiszczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 10 zł.

  XI. PAKIET STARTOWY.

  Każdy uczestnik otrzyma pakiet startowy w skład którego wchodzą: woda oraz słodka niespodzianka.
  Każdy zawodnik, który ukończy bieg otrzyma okolicznościowy medal.

  XII. KLASYFIKACJE.

  Podczas biegu będą prowadzone następujące klasyfikacje:
  - Open kobiety;
  - Open mężczyźni.

  XIII. NAGRODY.

  Za zajęcie miejsc I, II, III w każdej klasyfikacji zawodnicy otrzymają puchar oraz nagrody niespodzianki.
  Ponadto wśród uczestników biegu zostanie przeprowadzone losowania nagród niespodzianek ufundowanych przez sponsorów.

  XIV. TRASA.

  Trasa biegu przebiegać będzie po terenie leśnym. Trasa nie posiada atestu. Długość trasy – ok. 6 km. Czas na pokonanie trasy - 90 min.; po upływie tego limitu zawodnicy nie zostaną sklasyfikowani.

  XV. WYNIKI.

  Wyniki biegu zostaną ogłoszone niezwłocznie po zakończeniu zawodów oraz zamieszczone na stronie organizatora.

  XVI. UWAGI KOŃCOWE.

  Uczestnicy w momencie odebrania pakietu startowego akceptują regulamin biegu oraz zobowiązani są do podpisania oświadczenia o stanie zdrowia i odpowiedzialności.
  Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas zawodów.
  Wszyscy uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność, organizator nie ubezpiecza zawodników od NNW.
  Za ewentualne szkody dokonane na terenie rozgrywania zawodów odpowiadają uczestnicy.
  Za rzeczy wartościowe pozostawione przez uczestnika organizator nie ponosi odpowiedzialności.
  Za rażące naruszenia niniejszego regulaminu lub niesportowe zachowanie organizator ma prawo zdyskwalifikować uczestnika.
  Zabronione jest usuwanie, przenoszenie i zrywanie taśm oznaczających trasę biegu.
  Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
  Organizator zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian i poprawek do niniejszego regulaminu.
  Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.
  Ewentualne protesty Organizator rozstrzyga do 30 minut od zakończenia biegu - protesty zgłoszone po tym czasie nie zostaną uwzględnione.

  Czytany 1189 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 11 kwiecień 2019.
  © 2017 Fundacja spadkobierców tradycji Dywizjonu 303. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Please publish modules in offcanvas position.